Realizacja Projektu ma na celu zbadanie wpływu bakteriocyn jako suplementów mieszanek pełnoporcjowych dla kurcząt w aspekcie wyników ekonomicznych odchowu kurcząt, a także ich zdrowotności i bezpieczeństwa produktów drobiowych. Badania będą przeprowadzane przez zespół specjalistów z zakresu żywienia, fizjologii i biochemii zwierząt, mikrobiologii żywności i biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Polska, według oceny specjalistów Unii Europejskiej, znajduje się w grupie 4 krajów o najczęstszym skażeniu drobiu i mięsa drobiowego bakteriami patogennymi. Kurczęta to jeden z najczęściej spożywanych rodzajów mięsa a jednocześnie swoisty rezerwuar wielu mikroorganizmów chorobotwórczych wywołujących groźne schorzenia układu pokarmowego zwierząt i człowieka w tym Salmonella sp., Campylobacter jejuni czy Listeria sp. Raport “The Community Summary Report on trends and sources of zoonoses and zoonotic agents in the European Union in 2007” opublikowany 20 stycznia 2009 roku stwierdza jednoznacznie rosnącą (200507) liczbę zachorowań na C.jejuni oraz wysokie tj. 5,5% skażenie mięsa drobiowego przez Salmonella sp., w krajach członkowski UE. Obecnie w Polsce wprowadzane są nowe regulacje prawne mające za zadanie poprawę tego niekorzystnego zjawiska.

Z powyższych względów celem proponowanego projektu są badania zmierzające do poznania składu mikroflory przewodu pokarmowego drobiu oraz wykorzystania w walce z zakażeniami bakteryjnymi kurcząt nowych naturalnych substancji o działaniu przeciwbakteryjnym jakimi są bakteriocyny. W prowadzony w 2006 roku zakaz stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu spowodował, iż koniecznym stało się poszukiwanie ich skutecznych zamienników. Wnioskodawcy projektu zamierzają dokonać kompleksowej oceny w jakim stopniu rolę taką mogą pełnić bakteriocyny, ze szczególnym uwzględnieniem diwercyny produkowanej przez Carnobacterium divergens S1-KKP 2012. Projekt ma ważne znaczenie nie tylko poznawcze ale także praktyczne. Autorzy projektu zamierzają ściśle współpracować z ośrodkami naukowymi z kraju oraz zagranicy jak również przemysłem.

Do analizy mikroflory przewodu pokarmowego kurcząt stosowane będą klasyczne metody mikrobiologiczne, testy immunoenzymatyczne oraz najnowsze techniki molekularne oparte na analizie sekwencji genomowej wyizolowanych szczepów bakterii. Szereg tych metod Autorzy opracowali i stosowali w badaniach mikrobiologicznych realizowanych w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Wyniki badań wykonywanych w ramach niniejszego projektu powinny przyczynić się do poprawy stanu zdrowotnego kurcząt oraz wzrostu jakości mięsa drobiowego co ma ważne znaczenie dla zdrowia człowieka. Wprowadzenie do diety kurcząt naturalnych substancji o działaniu przeciwbakteryjnym ograniczy, a może nawet wyeliminuje stosowanie 9 antybiotyków leczniczych, których pozostałości stwierdza się w mięsie i jajach. Tym samym przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskich producentów przetwórców drobiu na rynku wspólnotowym.
Eliminacja w przewodzie pokarmowym kurcząt szeregi bakterii patogennych zwiększy także powierzchnię chłonną jelita drobiu, a w efekcie poprawi strawność i wchłanianie składników pokarmowych diety. Końcową korzyścią z realizacji badań proponowanych w projekcie powinna być poprawa efektywności i opłacalności bezpiecznej produkcji mięsa drobiowego (uzyskanie lepszych przyrostów masy ciała, obniżenie współczynników wykorzystania paszy i śmiertelności). Wydaje się, że równoległe działania żywieniowe i weterynaryjne pozwolą na umieszczenie Polski wśród krajów minimalnym ryzyku występowania chorób pochodzących z przewodu pokarmowego drobiu.

Realizacja badań proponowanych w projekcie umożliwi także Wykonawcą na dalszą kontynuację badań z innymi ośrodkami naukowymi w Danii, Anglii, Hiszpanii i Norwegii, zajmującymi się podobnymi zagadnieniami. Przyczyni się to nie tyko do wzmocnienia tej współpracy ale również wpłynie na doskonalenie umiejętności badawczych młodej kadry naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Potrzeba realizacji projektu została potwierdzona licznymi listami intencyjnymi wystosowanymi przez ośrodki naukowe, największe firmy paszowe, międzynarodowe koncerny produkujące witaminy i dodatki paszowe oraz hodowców i przetwórców drobiu.

Cel proponowanego projektu wpisuje się w obszar tematyczny KBBE-2008-1-3-01 „Poprawa zdrowia zwierząt produkcyjnych i bezpieczeństwa żywności poprzez badanie funkcji jelita, żołądkowo-jelitowej mikroflory i ich interakcji” 7 Programu Ramowego UE.

 

wykres